คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศถึงนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย อบรมปัจฉิมนิเทศ คมส. 2560

ประกาศ สำหรับว่าที่บัณฑิตคมส.ที่จบปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต" ในวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 8.30 -16.30 น. ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เรื่องทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และเทคนิคการสมัครงาน อาทิ การเขียน Resume การตอบสัมภาษณ์พร้อมปฏิบัติจริง โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประการณ์ในการรับสมัครงาน "คุณภาชินี พฤษาพิทักษ์" นักวิเคราะห์และแผนนโยบาย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ท่านที่ 2 "อ.ชุติมา คำแก้ว" รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ 
**เป็นกิจกรรมบังคับของคณะ
***สแกนบัตรลงทะเบียน 8.00-8.30น.

แกลเลอรี่