คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

หลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ และหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปนิพนธ์

วันที่ 20มี.ค.60 ที่ บริเวณลานด้านล่างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นายศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการในครั้งนี้

นางสาวกมลชนก ทองทวี นักศึกษาสาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สำหรับการจัดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ในครั้งนี้ ได้นำความหลากหลายของวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาสร้างสรรค์ตามความถนัดของนักศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนอทักษะ ความรู้ ความสามารถในลักษณะเฉพาะตน ตลอดจนได้เรียนรู้กระบวนการจัดนิทรรศการและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันในสังคม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วีถีชีวิตซึ่งกันและกัน แนวความคิดในด้านการออกแบบ โดยมีผลงานของนักศึกษา จำนวน 24 คน ประกอบด้วย งานศิลปะสื่อผสม งานปะติมากรรม งานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ งานดิจิตอลอาร์ต จำนวนทั้งสิ้น 60 ชิ้น

สำหรับนิทรรศการศิลปนิพนธ์ที่ใช้แสดงในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ บริเวณห้องกระจกใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

แกลเลอรี่