คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม จำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณะอาลี รองอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการประจำคณะ  ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐาะ รองประธานคณะกรรมการ และพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอก ได้ร่วมประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560

แกลเลอรี่