คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผน/โครงการ

ปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

แผนกลยุทธทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

01-พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
02-พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสู่นักปฏิบัติการมืออาชีพ
03-สรรหานักศึกษา
04-พัฒนาการเรียนการสอน
05-พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน
06-พัฒนานักศึกษา
07-การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ
08-พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์
09-พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
10-การส่งเสริมการวิจัย
11-การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ
12-ฝึกอบรมผู้นำเยาวชนด้านการเขียนโครงการและรายงานผลตามโครงการ(บริการวิชาการ)
13-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
14-ศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบหัตถกรรมชายแดนใต้ ​
15-ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
16-เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์