คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

บุคลากร

นายชลธิวัตร นุ้ยไกร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ The 2nd PERF YRU 2016 (สายสนับสนุน)

(มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีคุณธรรม)