คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

แบบประมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2560