คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แบบประมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2560