ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์ไซนีย์ ตำภู
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 50003
ชื่อ :
นายชลธิวัตน์ นุ้ยไกร
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานจัดการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 51003
ชื่อ :
นางสาวจิรชยา ฉวีอินทร์
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299648 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวศศิธร อินน้ำหอม
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 51003
ชื่อ :
นางสาวบุษรอ นิโลง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 51003