ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค

ประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน 
กองบริการการศึกษากำหนดส่งข้อสอบระหว่างวันที่ 22 24 และ 26 ตุลาคม 2561 ในช่วงบ่ายเท่านั้น เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องข้อสอบกลาง 

แกลเลอรี่