ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง (ชาวต่างประเทศ) คณะมนุษยศาสตร์ฯ Announcement for candidates as an English education lecturer (Foreigner) Faculty of Humanities and Social Siences, Yala Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง (ชาวต่างประเทศ) หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อ สอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจำปูรี อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Announcement for candidates as an English education lecturer (Foreigner) Faculty of Humanities and Social Siences, Yala Rajabhat University

Faculty of Humanities and Social Siences, Yala Rajabhat University, Thailand is pleased to announce candidates for having an interview and teaching demonstration in the position of an English education lecturer  as the followings.

1. Mr. Nkume Prince Ekane
2. Mr. Fedelis Tangwan Abam
3. Miss. Jumah Rebecca Atieno
4. Mss. Rochelle Mae B. Lebrillo

Please come for having an interview on Wed 27th February 2019 (10.00-12.00 AM) at Jam-Pu-Ree Meeting room, 3rd floor of Building 24, Faculty of Humanities and Social Sciences, Yala Rajabhat University.

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด