งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฏหมายมหาชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อ สอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจำปูรี อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด