ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม Workshop Blended Learning ให้อาจารย์ภายในคณะ

งานวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม Workshop Blended Learning ให้อาจารย์ภายในคณะ

แกลเลอรี่