ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

Actions change things! กับการพัฒนาการเรียนการสอน Creativity - Base Learning Workshop

วันนี้ (14 ส.ค. 2562) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-405 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นำทีมโดยอาจารย์ไซนีย์  ตำภู รองคณบดีผ่ายวิชาการและวิจัย และทีมงานงานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมปฏิบัติการ  Actions change things! กับการพัฒนาการเรียนการสอน Creativity - Base Learning Workshop (การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากจากคณาจารย์คณะมนุษย์ฯ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งแอพพลิเคชั่น การตกแต่งสื่อการเรียนการสอน การจัดทำ Electronic Book และเทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบใหม่

แกลเลอรี่