ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

   แบบฟอร์ม สก.คมส.01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

   แบบฟอร์ม สก.คมส.02 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจ

   แบบฟอร์ม สก.คมส.03 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา สำหรับสถานประกอบการ สก.คมส.๐๑๓