ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

 

 1. หลักสูตรที่เปิดสอน
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (เทียบโอน)
  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (เทียบโอน)
  • บัญชีบัณฑิต
  • บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
 2. คุณสมบัติทั่วไป
  1) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
  2) มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  3) มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตาม ข้อ 1
 3. การรับสมัคร
  • ใบสมัคร : ผู้สมัครจะต้องบันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบ ผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - 30 มกราคม 2563 และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัครพร้อมหลักฐาน
  • วัน เวลา และสถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการรับสมัครในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 - 30 มกราคม 2563 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.30 น. (รับสมัครทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • การเลือกสาขาวิชา : ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ผู้สมัครต้องตัดสินใจ และพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกสาขาวิชา เพราะเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
  • สิ่งที่ผู้สมัครต้องแสดงในวันสมัคร :
   • หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียน ว่ากำลังเรียนในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กำหนด แสดงฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
   • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   • กรณีผู้สมัครมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าอนุปริญญา ให้นำหลักฐานการเทียบเท่ามาแสดงด้วย
   • ค่าสมัคร 300 บาท
 4. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 5. การประกาศผลการคัดเลือก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่