ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563

วันนี้ (24 ก.ค. 2563) ณ ห้องประชุมจำปูรี อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบ ประกอบด้วย การประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การติดตามงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การติดตามการส่งเล่มรายงานการบริการวิชาการ และวาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วย การพิจารณา ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

แกลเลอรี่