งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

อ้างถึง หนังสือ เลขที่ อว 0224.1/ว 1311 

เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่