ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4-รุ่นที่ 7

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7

ภาษาไทย ค.บ.

ภาษามลายู ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ ค.บ.

ภาษาจีน

รัฐประศาสนศาสตร์

ภาษาไทย ศศ.บ.

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

นิติศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

ภาษามลายู ค.บ.

การออกแบบศิลปกรรม

สารสนเทศศาสตร์

ภาษาอาหรับ

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด