งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับหลักสูตรในการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด