งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา อาจารย์นิเทศ สถานประกอบการ)

แบบฟอร์มสมัครสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

 mail แบบฟอร์ม ประวัติส่วนตัวนักศึกษาสหกิจ 

 mail แบบฟอร์ม สก.คมส. 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 

 mail แบบฟอร์ม สก.คมส. 02 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

 mail แบบฟอร์ม สก.คมส. 03 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา

หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและยื่นมายังงานสหกิจศึกษา  

 mail แบบฟอร์ม สก.คมส. 04 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา 

 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา  (สำหรับนักศึกษา)

mail แบบฟอร์ม สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

mail แบบฟอร์ม  ผลการดำเนินงานโครงงานสหกิจศึกษา

mail รูปแบบการเขียนผลการดำเนินโครงงานสหกิจศึกษา

 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ)

mail แบบฟอร์ม สก.คมส. 01 (สำหรับสถานประกอบการ) แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา และที่ตั้งหน่วยงาน

mail แผ่นพับแนะนำสหกิจ

mail แบบฟอร์ม แบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ)

 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (สำหรับอาจารย์นิเทศ)

mail แบบฟอร์มประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา  (สำหรับอาจารย์นิเทศ)