งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

mail แบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (PDF)

mail แบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (DOCX)