งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฏิทินสหกิจศึกษา

mail ปฏิทินสหกิจศึกษา 2/2563

mail ปฏิทินสหกิจศึกษา 2/2564

mail ปฏิทินสหกิจศึกษา 2/2564 (ฉบับแก้ไข)

mail ปฏิทินสหกิจศึกษา 2/2565

mail ปฏิทินสหกิจศึกษา 2/2565 (ฉบับแก้ไข)