งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตัวอย่างโครงงานสหกิจศึกษา

mail ตัวอย่างเล่มโครงานสหกิจศึกษา เสริมสร้างคลังคำศัพท์ภาษาไทยโดยใช้เกมเป็นพื้นฐาน 

mail ตัวอย่างเล่มโครงานสหกิจศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้พยัญชนะอักษรกลาง สระเสียงยาว และเสียงวรรณยุกต์ให้แก่ผู้พิการทางสติปัญญา

mail ตัวอย่างเล่มโครงการ “ไทยปัญญา : คลังความรู้ออนไลน์ทางภาษาไทย”

mail ตัวอย่าง ppt นำเสนอโครงงาน เสริมสร้างคลังคำศัพท์ภาษาไทยโดยใช้เกมเป็นพื้นฐาน 

mail ตัวอย่าง ppt. นำเสนอผลงาน ส่งเสริมความรู้เรื่องการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารในภาษาไทย

mail ตัวอย่าง ppt. เสริมสร้างการเรียนรู้พยัญชนะอักษรกลาง สระเสียงยาว และเสียงวรรณยุกต์ให้แก่ผู้พิการทางสติปัญญา

mail ตัวอย่าง VDO นำเสนอผลงาน เสริมสร้างคลังคำศัพท์ภาษาไทยโดยใช้เกมเป็นพื้นฐาน 

mail ตัวอย่าง VDO นำเสนอผลงานสหกิจ ชนะการแข่งขันระดับชาติ

mail ตัวอย่าง VDO นำเสนอผลงาน ส่งเสริมความรู้เรื่องการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารในภาษาไทย

mail ตัวอย่าง VDO นำเสนอผลงาน เสริมสร้างการเรียนรู้พยัญชนะอักษรกลาง สระเสียงยาว และเสียงวรรณยุกต์ให้แก่ผู้พิการทางสติปัญญา

mail ตัวอย่างเล่มโครงงาน VDO ไทยปัญญา : คลังความรู้ออนไลน์ทางภาษาไทย

mail ตัวอย่างเล่มโครงงาน VDO การพัฒนาและสร้างสรรค์สื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา