งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

E-BOOK คู่มือสหกิจศึกษา /ทำเนียบรายชื่อสถานประกอบการ/แนะนำสหกิจศึกษา

mail E-BOOK  คู่มือสหกิจศึกษา และทำเนียบรายชื่อสถานประกอบการ

mail E-BOOK แนะนำสหกิจศึกษา