งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา/เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

mail ปฏิทินอบรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2565

mail ปฏิทินอบรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2566

mail ขั้นตอนการลงทะเบียน Thai MOOC