งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและรหัสชุดวิชา (9ตัว)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและรหัสชุดวิชา  ใช้กับหลักสูตรที่จะพัฒนาปรับปรุง เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด