งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการพิจารณาการขออนุญาตสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2565

ผลการพิจารณาการขออนุญาตสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2565

นักศึกษาที่ได้รับอนุญาต ให้สอบปลายภาค ติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจำวิชา ภายในวันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2565
กรณี นักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้สอบปลายภาค ผลการเรียนจะถูกปรับเป็น E และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด