งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

27 ธันวาคม 2565 ตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับรายงานตัวผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 

แกลเลอรี่