งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รอบโควตา สพม. และสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา สพม. และสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชน

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2566 และประกาศผลการคัดเลือก 27 ก.พ. 2566

>> การรับสมัครและการคัดเลือก เป็นไปตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมและสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ กำหนด

คณะมนุษยศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566

มีหลักสูตร /สาขาวิชาต่อไปนี้

- ภาษาจีน

- ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ

- ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว

- ภาษาอังกฤษ

- ภาษาไทย

- นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

- ออกแบบสร้างสรรค์

- รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครองและกฎหมายมหาชน)

- นิติศาสตร์

- รัฐประศาสนศาสตร์

และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่อไปนี้

- ภาษาไทย

- ภาษาอังกฤษ

- สังคมศึกษา

- การสอนภาษามลายู

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...

ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมและสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.073-299632 

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (กองบริการการศึกษา) โทร.073-299612 

แกลเลอรี่