งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้นักเรียนโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ จังหวัดปัตตานี

25 มกราคม 2566 อาจารย์วรากร แซ่พุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เป็นตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ จังหวัดปัตตานี 

แกลเลอรี่