งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จังหวัดปัตตานี

30 มกราคม 2566 อาจารย์รอมยี มอหิ และอาจารย์ริดวาน มะเด็ง อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566  ให้กับนักเรียน โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่