งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษย์ฯ เข้าร่วมอบรมทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ รุ่นที่ 2 และเกณฑ์ AUN-QA

(11 กุมภาพันธ์ 2566) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบหลักสูตร เรื่อง ทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ รุ่นที่ 2 ตามโครงการการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและมืออาชีพ และเกณฑ์ AUN-QA  จัดโดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยยราชภัฏยะลา ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสุริยาศศิน ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะออกแบบหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

แกลเลอรี่