งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รอบกลุ่มภาคีฯ ภาคใต้ (6-28 มี.ค.66)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รอบกลุ่มภาคีฯ ภาคใต้

ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์

>> มีหลักสูตร /สาขาวิชาต่อไปนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาภาษาจีน

- สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ

- สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- สาขาวิชาภาษาไทย

- สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

- ออกแบบสร้างสรรค์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

- การปกครองและกฎหมายมหาชน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาภาษาไทย

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- สาขาวิชาสังคมศึกษา

- สาขาวิชาการสอนภาษามลายู

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.073-299632 หรืองานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (กองบริการการศึกษา) โทร.073-299612

แกลเลอรี่