งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้รับการจ้างงานต่อเนื่องหลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสหกิจศึกษา 2565

นางสาวซูซานา  สะมารอฮิง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ได้รับการจ้างงานต่อเนื่อง หลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

แกลเลอรี่