งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้รับการจ้างงานต่อเนื่องหลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสหกิจศึกษา 2565

นางสาวซูไรดา  หามะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ได้รับการจ้างงานต่อเนื่อง หลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง อ.กรงปีนัง จ.ยะลา

แกลเลอรี่