งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ผลิตรายวิชาบนระบบออนไลน์ MOOC (Blended Learning) 2560

การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีชื่อว่า ระบบ MOOC เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning ชนิดหนึ่งที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้ประเด็นต่างๆที่ตนเองสรใจผ่านระบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนบนระบบ MOOC จะเป็นตัวเสริมนอกห้องเรียนที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา การจัดการเรียนรู้แบบ MOOC ทางทีมงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนา เพื่อที่จะนำมานวัตกรรมนี้มาประยุกต์ใช้ในการสอนอัตลักษณ์ภาษามลายูของมหาวิทยาลัย 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด