งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการจัดการเรียนรู้การทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดำเนินการตามพันธกิจด้าน
การวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ ประเด็นสำคัญผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ต้องสามารถสะท้อนถึง สมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา หรือเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยเป็นการสร้างปัญญา หรือเป็นทุนทางปัญญาของประเทศ ทุกประเทศในโลกยอมรับว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นผู้นำทางด้านวิทยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด