ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2

ระบบเปิดให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม- 7 พฤศจิกายน 2561 

แกลเลอรี่