ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

                             1. นางสาวอาอีเสาะ       รอดิง

                             2. นางสาวซัลวานี         สาวนิ

                             3. นายมะรอโซ            ดอเลาะ

                             4. นางสาวปัทมา          จันทรไพฑูรย์

                             5. นายมูหมัด              เจะและ

                             6. นางสาวเจ๊ะมารีนิง     ยามา

                   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด