ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดลงทะเบียนเรียน 2/2561

นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียนตามแผนรายวิชา ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 

ในกรณีสมทบรายวิชา หรือนอกเหนือจากแผน ลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 
โดยสามารถแจ้งรายวิชาที่จะสมทบได้ที่ ช่อง 1 อ. 20 กองบริการการศึกษา 

แกลเลอรี่