ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561

พิเศษ สำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย หรือปีเกินเท่านั้น 

สามารถยื่นคำร้องเปิดรายวิชากรณีพิเศษในภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ ที่ ช่อง 1 อาคาร 20 กองบริการการศึกษา

ระหว่าง วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 

แกลเลอรี่