ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบสร้างสรรค์

วันนี้ (26 เม.ย.64) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 โดยมี ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ผศ.ดร. สืบศิริ แซ่ลี้  ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี  คุณธีระ คงนวยใย  และ ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำแนะนำในการวิพากษ์หลักสูตร

แกลเลอรี่