งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (9 มีนาคม 2566) งานสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องคลินิกวิจัย โดยมี อาจารย์ ดร.ชีวลา  บาดกลาง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา เพื่อพิจารณาการจัดการแข่งขันประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับคณะฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 และพิจารณารูปแบบ และหัวข้อการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

แกลเลอรี่