งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

เชิญชวน ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาสหกิจศึกษา ประกวดผลงานสหกิจศึกษา HUSO CO-OP 2023

เชิญชวน ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาสหกิจศึกษา

ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับคณะฯ HUSO CO-OP 2023 

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมเซอรา (ชั้น 2) อาคารสังคมศาสตร์ 

พบกับการนำเสนอผลงานสหกิจที่ผ่านการคัดเลือกในระดับหลักสูตร จำนวน 14 ผลงาน เพื่อชิงเป็นตัวแทนของคณะเข้าแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการที่มากประสบการณ์ ความสามารถ และมีความเที่ยงตรง จาก 3 สถาบัน ได้แก่ 

1. ดร.วัชรินทร์  ฟองโหย ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2. ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศา เบญจรัตนานนท์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แล้วเจอกันนะคะ

แกลเลอรี่