งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้รับการจ้างงานต่อเนื่อง หลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ 
นักศึกษาสหกิจศึกษา 2565
นายมูฮัมหมัดบูคอรีย์  วาเงาะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 

ได้รับการจ้างงานต่อเนื่อง หลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตำแหน่ง นักจัดรายการ
คลื่น 94.25 รายการเที่ยวละไม
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่