งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้รับการจ้างงานต่อเนื่องหลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสหกิจศึกษา 2565

นางสาวฟารีดา รอยาลี และนางสาวซูมาย๊ะ ดือราแม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ได้รับการจ้างงานต่อเนื่อง หลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยไกด์

บริษัท ซีสตาร์ อันดามัน จำกัด

แกลเลอรี่