งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้รับการจ้างงานต่อเนื่องหลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสหกิจศึกษา 2565

นางสาวอัสมะ ลอเด็ง และนางสาวรุซดาห์ ดือเร๊ะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว

ได้รับการจ้างงานต่อเนื่อง หลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ตำแหน่ง ช่วยล่ามภาษาอาหรับ

แผนกกายภาพ

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่