งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้รับการจ้างงานต่อเนื่องหลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสหกิจศึกษา 2565

นางสาวซูฮัยนี  ยะโกะ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ได้รับการจ้างงานต่อเนื่อง หลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

แกลเลอรี่