คณะกรรมการหลักสูตร

22 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงานหลักสูตร

คณะกรรมการหลักสูตรภาษาอาหรับ

ชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. อาจารย์ รอมยี  มอหิ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.มาซือรัง  อามิง กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ฟาริด อาแว กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.อาดีละห์  หะยีนิแว กรรมการ
5. อาจารย์ มะซัมดี       สะอะ กรรมการ