ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

12 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงานหลักสูตร

  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ และทักษะด้านการสื่อสารภาษาอาหรับเพื่อการประกอบอาชีพเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข