วัตถุประสงค์

21 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงานหลักสูตร

1 มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอาหรับในการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้

              2  มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

              3  มีความภูมิใจในตนเองและสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอาหรับ

              4  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองได้

              5  มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนและอาหรับรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโลกอาหรับ